وبسایت حکیم دانا

آثار لباس نامناسب بر روح و جسم انسان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آثار لباس نامناسب بر روح و جسم انسان

یکی از آثار پوشیدن لباس نامناسب خوار شدن نزد خدای متعال است که با پوشیدن لباس بیگانگان حاصل می شود1و دیگری ذلت و پستی انسان و دشمنی خداوند با او در گرو پوشیدن لباس شهرت2 و همچنین الم و اندوهناکی انسان هنگامی که لباس پائین تنه را ایستاده بپوشد3 و نعلین سیاه برپا کند.4
—————–
1. احمد بن محمد بن خالد، برقی، المحاسن، چاپ دوم، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1371، ص 410
2. محمد بن یعقوب الرازی، الکلینی، ج6، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ص 444
3. رضی الدین طبرسی، همان کتاب ص 200
4. محمدباقر مجلسی، همان کتاب، ص 216