وبسایت حکیم دانا

آداب لباس پوشیدن

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آداب لباس پوشیدن

در طب اسلامی پوشیدن لباس نیز آداب خاصی دارد که می توان به بسم ا… گفتن هنگام پوشیدن لباس، ایستاده پوشیدن لباس پایین تنه(شلوار)، پوشیدن پیراهن قبل از شلوار، رو به قبله پوشیدن لباس، وضو گرفتن و دعا خواندن هنگام پوشیدن لباس نو و معطر کردن لباس اشاره کرد.