وبسایت حکیم دانا

آداب لباس پوشیدن

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آداب لباس پوشیدن

آداب زیادی برای پوشیدن لباس به خصوص هنگام پوشیدن لباس نو در روایات بیان شده که از میان آنها می توان به بسم الله گفتن هنگام پوشیدن لباس1 و ایستاده پوشیدن لباس پائین تنه2 و پوشیدن پیراهن قبل از شلوار و رو به قبله پوشیدن3 و وضوگرفتن و دعا خواندن هنگام پوشیدن لباس نو و صدقه دادن به فقیران4 اشاره کرد که رعایت این آداب می تواند به حفظ سلامتی انسان کمک کند.
———–
1. رضی الدین طبرسی،همان کتاب، ص 86
2. همان، ص 200
3. همان، ص 201
4. همان