وبسایت حکیم دانا

بخش پنجم : برخی غذاها را با هم مصرف نکنید

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بخش پنجم : برخی غذاها را با هم مصرف نکنید:

مصرف شیر با هر میوه و غذای دیگر غیر از خرما؛
مصرف تخم‌مرغ با ماهی (موجب قولنج، دندان درد و بواسیر)؛
مصرف غذاهای سرد و گرم با هم؛
مصرف غذاهای گوناگون؛
مصرف غذاهایی با هم که دارای طبیعت سرد هستند؛
مصرف غذاهایی که دارای طبیعت گرم هستند؛
مصرف سویق با شکر (موجب ضعف جنسی مردان).