وبسایت حکیم دانا

تأثیر رنگ پوشاک بر سلامتی انسان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تأثیر رنگ پوشاک بر سلامتی انسان

پزشکان هندی بر این باورند که رنگ، هم درونی و هم بیرونی است و رنگ ها در سطحی از انرژی، جسم و روان انسان را تحت تأثیر قرار می دهند1براساس دانش رنگ شناسی فهمیده می شود که رنگ تأثیری خاص بر موجود زنده و همین طور بر سرشت انسان می گذارد و انسان می تواند رنگها را در ذهن خود از هم تفکیک کند و تجربه آموخته که هررنگ احساس متفاوتی در ما به وجود می آورد2 حال به بیان خواص بعضی رنگها که درقرآن از آنها نام برده شده می پردازیم.
—————–
1. جمشید خدادادی، پانزده روزتا سلامتی، تهران، نشر موسسه نشر شهر، 1389، ص 225
2. کلاوس برند فلماء، رنگ ها در طبیعت شفابخش آنها، شهناز آذرنوش، نشر ققنوس، تهران، 1376، ص20