وبسایت حکیم دانا

تعریف حركت و سكون

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تعریف حركت و سكون

حركت و سكون یکی از اصول تدابیر حفظ سلامتی(اصول حفظ الصّحّه) در طب اسلامی است. حركت به معنای خروج ماده از غيرفعال بودن (قوه) به فعل است( مثل تبدیل انرژي پتانسيل به جنبشي) و سكون، بقاء ماده در حالت قوه و حفظ حالت موجود آن.