وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ سیاه

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ سیاه

رنگ سیاه نمایانگر مرز مطلق است و با وجود آنکه استفاده از آن در نظر اسلام مکروه است اما در بعضی موارد همچون عزاداری ها و حفظ حجاب و عفاف بانوان و جلوگیری از حرص و ولع نظر بازان و مزاحمت بیماردلان و تخفیف امیال جنسی، کراهت آن برداشته می شود.1
————–
1. حمزه کریم خانی، حجاب زینت زن، چاپ اول، قم، عطر یاس، 1389، ص 60