وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ قرمز

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ قرمز

رنگ قرمز گرم کننده بوده، فشار خون را افزایش می دهد اما تنفس را کمتر می کند، محرک، فعال و سمپاتیک است فعالیت جنسی را زیاد می نماید و جریان خود را افزایش می دهد . 1برای جلب توجه و علامت دادن از فواصل دور مفید است و تماس دائمی با رنگ قرمز و ایجاد عکس العمل های روانی حاصله به جهت تحریک اعصاب و تأثیر آن در فعالیت عمومی موجب سلب آرامش و آسایش می شود.2
—————-
1. رضا پاکنژاد، همان کتاب، ص 142
2. احمد صبور اردوبادی، همان کتاب، ص 41