وبسایت حکیم دانا

رابطه الگوی لباس با فرهنگ و تأثیر آن بر سلامت انسان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رابطه الگوی لباس با فرهنگ و تأثیر آن بر سلامت انسان:

لباس نمادی از شخصیت انسانهاست و بیان کننده رازهای درونی افراد می باشد و هرکس با لباسی که می پوشد نشان می دهد که چه افکار و ایدئولوژی را در زندگی خویش دنبال می کند.
اگر انسان در زندگی فاقد بصیرت و آگاهی باشد واصول زندگی اسلامی خود را نشناسد، دچار تقلیدی کورکورانه از فرهنگ غرب می گردد و عواقبی همچون فساد اخلاقی و انحطاط روحی را برای خود رقم خواهد زد 1چرا که برهنگی و پوشش نامناسب باعث انحرافات متعدد و تحریک غریزه جنسی در افراد شده و چنانکه افراد روی احساسات و عواطف خود کنترل نداشته باشند، دچار شهوات منفی و حرام شده و به تبع آن فسادهایی از جمله تجاوز به عنف، آدم کشی، چشم چرانی و آلودگی های جنسی و بیماریهای گوناگون آمیزشی، طلاق، عدم ازدواج در پی خواهد داشت.2 در مقابل، پوشش مناسب نشاندهنده صحت عقل و سلامت روح افراد است چرا که هرچه عقل انسان کامل تر باشد دقت نظر او در اجرای قوانین الهی بیشتر است و کمتر به بیماریهای روانی از قبیل افسردگی، خودکشی، عنادورزی و بیماریهای جنسی گرفتار می شود.3
———–
1. احمد صبواردوبادی، همان کتاب، ص255
2. غلامرضا حدادعادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، چاپ هفدهم، تهران، نشر سروش، 1386، ص 118
3. همان، ص121