وبسایت حکیم دانا

رابطه مدل لباس با اخلاق اجتماعی و آثار آن

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رابطه مدل لباس با اخلاق اجتماعی و آثار آن

از نظر شارع مقدس آراستن خود، امری لازم است اما خودآرایی که مطابق با هوای نفس نبوده و مطابق با حدود و موازین کاملا مشخص از طرف شارع اسلام باشد. 1چراکه اگر خودآرایی نامشروع باشد پوشش انسان وسیله ای برای شهرت طلبی او می گرددو او را به رذایل اخلاقی همچون غرور و خودپسندی، خودنمایی و شهرت طلبی گرفتار خواهد کرد2با برانگیختن حسرت افراد دیگر و اتلاف عمر و ضایع کردن حق دیگران دچار نوعی اندوه و دلتنگی خواهد شد.3
—————
1. احمد صبوراردوبادی، همان کتاب، ص56
2. حامد رفیعیان، چندگام تا پیروزی بر روزمرگی، تهران، نشر سهروردی، 1391، ص 60
3. رضا پاکنژاد، همان کتاب، صص116-115