وبسایت حکیم دانا

لباس پشمی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لباس پشمی

پشم، الیافی تهیه شده از موی حیواناتی مانند بز و تشکیل شده از پروتئین مخصوص به نام کراتیین است. لباس های پشمی بهترین تن پوش زمستانی به ویژه برای افراد سردمزاج هستند، زیرا به دلیل داشتن خاصیت رطوبت پذیری عرق بدن را جذب و آن را به آرامی تبخیر می کنند. در نتیجه کمتر احساس سرما می کنید. همچنین به دلیل ذخیره کردن هوا در بین الیاف مانند یک عایق عمل کرده و از انتقال حرارت و بار الکتریکی بدن به خارج جلوگیری می کند.