وبسایت حکیم دانا

نياز به حركت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نياز به حركت

در حرکت و جنبش بدن، حرارت غريزي دچار تغییراتی می شود :

1ـ حرارت غريزي را تقويت مي‌كند. (مانند باد زدن آتش نیمه افروخته)

2ـ باعث تسخين (گرمي) در بدن مي‌گردد.