وبسایت حکیم دانا

ورزش (ریاضت)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ورزش (ریاضت)

ورزش حركتي است تابع اراده. ورزش عامل مهمی در ایجاد تنفس های طولانی پي درپي است و عضلات و قلب را تقویت می کند.