وبسایت حکیم دانا

ویژگی لباس مناسب از نظر معصومین

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ویژگی لباس مناسب از نظر معصومین

باتوجه به روایات معصومین لباس مناسب، لباسی است که حلال باشد، پاکیزه و آراسته باشد1، از جنس پنبه یا کتان باشد،2معطر و خوشبو باشد3 و رنگ آن بهتر است سفید باشد4 و گاهی زبر و خشن باشد5 و مقتصدانه انتخاب شود.6
————-
1. جلال الدین سیوطی، جامع الصغیر فی احادیث بشیرالنذیر، ج 2، چاپ اول، بیروت، دارالفکر، 1401، ص 388
2. رضی الدین طبرسی، مکارم الاخلاق،محسن کاظمی ،چاپ اول ، انتشارات میم ،1389 ، ص 103
3. عبدالله جوادی آملی، مفاتیح الحیاه، چاپ پانزدهم، قم، نشر اسراء، 1391، ص 162
4. همان کتاب، ص205
5. محمد حسین طباطبایی، همان کتاب، ص 130
6. محمدرضا حکیمی، الحیاه، ج 4، احمد آرام، چاپ هشتم، قم، انتشارات دلیل ما، 1386، ص 276