وبسایت حکیم دانا

ویژگی لباس نامناسب از نظر معصومین

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ویژگی لباس نامناسب از نظر معصومین

لباس های نامناسب از دیدگاه معصومین لباسهایی است که به اندازه ای بلند هستند که روی زمین کشیده می شوند و استفاده از این لباسها نشان از تکبر معرفی شده است1 و لباس شهرت که پوشنده آن مطرود خداوند است2.و آنچه که مخصوص جنس مخالف باشد3و لباس فاخر که جهت تکبرورزیدن پوشیده می شود4 و آنچه که با پوشیدن آن انسان شبیه بیگانگان و کفار شود]5و لباسی که به رنگ سیاه باشد، کراهت دارد مگر عمامه و عبا6و لباسی که به رنگ ارغوانی باشد7و لباس حریر خالص و طلا بافت برای مردان که از خصلتهایی است که موجب هلاکت قوم لوط شد8و لباس نازک برای زنان 9و لباس بزرگسالان که شبیه به جوانان باشد 10 و همچنین لباسی که تجملی باشد که پوشیدن آن نشانه همراهی با شیطان معرفی شده است.11
———–
1. رضی الدین طبرسی، همان کتاب، ص216
2. همان، ص227
3. همان، ص 230
4. محمدباقر مجلسی، حلیه المتقین، چاپ اول، انتشارات افشار، 1368، ص 8
5. عبدالله، جوادی آملی، همان کتاب، ص 163
6. جلال الدین سیوطی، همان کتاب، ص 155
7. عبداله جوادی آملی، همان کتاب، ص 163
8. جلال الدین سیوطی، همان کتاب، ص 155
9. رضی الدین طبرسی، همان کتاب، ص 438
10. همان، ص 118
11. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج6، چاپ هشتم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1369،ص 136