وبسایت حکیم دانا

اصلاحات خارجی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاحات خارجی

در طبّ اسلامی حمام، سرمه، اصلاح مو و ناخن، شانه زدن، آبزن کردن2 و ماساژ دارای آدابی است3 که در ذیل درباره ماساژ به عنوان مهمترین اصلاحات خارجی مطالبی ذکر می‌شود:
——————
1. اصلاحات خارجی به معنای پاکسازی پوست، مو، ‌چشم و… است.
2. استفاده از آب و دارو بوسیله نشستن در آن.
3. ر.ک: محمد باقر مجلسی، حلیة المتقین.