وبسایت حکیم دانا

اصلاحات دماغی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاحات دماغی

اصلاحات دماغی به معنای پاکسازی مغز و اعصاب توسط تخلیه آلودگی هاست، برای این اصلاحات می‌توانیم از راهکارهایی همچون اشک، بخور1، استنشاق2، سعوط و عطر استفاده کنیم:
———–
1. استعمال دود (کندر + اسفند + عود هندی، عود قماری) و بخار آب + داروها از طریق بینی و منافذ پوست.
2. داخل نمودن آب در بینی و خروج با فشار یا مخلوط آب ولرم و نمک.پیشنهاد می شود بخاطر وجود انگل خطرناکی در آب شهری از سرم شستشو برای استنشاق استفاده کنید.