وبسایت حکیم دانا

انواع تکنیک های کاربردی در حرکات دست

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع تکنیک های کاربردی در حرکات دست

1- نوازشی(کشش): کشش کف دست بر روی اندام را ماساژ نوازش یا کششی گویند.
الف- عمقی
ب- سطحی
2- مالشی: دست‌ها به آرامی و بطور موزون بر روی پوست، به صورت حرکاتی متناوب یا به صورت حرکاتی گردشی یا بادبزنی، سر می‎خورند.
الف- طولی: حرکات فوق به طول
ب- عرضی: حرکات فوق به عرض
ج- چرخشی: حرکات فوق بصورت دورانی
د-اصطکاکی: برای نفوذ عمیق، از فشار شصت‌ها بر یک نقطۀ ثابت در کنار ستون فقرات، یا بصورت یک دایرۀ کوچک روی پوست، استفاده می‌‎شود.
3- فشاری: مالش یا کشش همراه با فشار
الف- فشاردادن: فشار تا آستانه لذت بخشی و پیش از احساس آزار
ب-فشرده سازی: از دو طرف فشرده سازی عضله
4- مشت و مال
الف-رول کردن پوست یا عضله
ب-بلندکردن عضله
ج- ورزدادن : این عمل مانند ورز دادن خمیر است. از دستها برای ایجاد و سپس رها کردن فشار، به صورت موزون (در نقاط گوشتالو) بین انگشتان و شست، استفاده می‌شود.
د- پهن کردن
ه- نیشگون عضله
و- رول کردن
5- ضربه ای : عملی ملایم می‎باشد که برای کلیۀ قسمتهای بدن به کار می‎ رود تا به گردش خون کمک کند و عضلات سفت را شل کند. مالش، عضلات را کشیده و شل می‎کند و مشخصاً برای نواحی گوشتالو مانند ران‎ها مفید است. اصطکاک مالشی یا حرکات مالشی به صورت عمیق، برای آزاد کردن فشار محسوس در عضلات اطراف ستون فقرات و شانه‌‎ها بصورت فشار مستقیم استفاده می‎شود.

6- لرزشی: لرزش در عضلات
الف- لرزاندن
ب- تکان دادن
7- حرکتی:
الف- چرخشی مفاصل: چرخش مفصل در دامنه حرکتی از کند به تند
ب-کششی :کشش عضله تا آستانه درد