وبسایت حکیم دانا

ایستاده حمام کردن ممنوع!

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ایستاده حمام کردن ممنوع!

یکی از عوامل ریزش مو ایستاده حمام کردن است که ریشه مو را سست می کند همچنین شانه کردن مو در حالت ایستاده مکروه است و باعث ریزش مو میشود.