وبسایت حکیم دانا

بهترین خواب

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بهترین خواب

  1. عمیق و متصل باشد.
  2. مقدارآن کافی باشد (کمتر از ۶ ساعت و بالای ۱۰ساعت نباشد)
  3. غذا از سر دل فرود امده و به قعر افتاده (سردل سبک باشد)
  4. خوابیدن یکساعت به پهلوی راست، غذا به قعر معده فرودبیاد سپس به سمت چپ نیم ساعت و در نهایت به پهلوی راست بخوابید
  5. بعداز ادرار و مدفوع کردن باشد.
  6. جامه مناسب بپوشد.