وبسایت حکیم دانا

خصوصیات محل خواب

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خصوصیات محل خواب

۱-زیرانداز نرم ولطیف و بدون بو باشد
۲-محل ترسناک نباشد
۳-تخت باارتفاع مناسب و روشنایی ملایم
۴-خوابیدن روی فرش سفت و محکم ,آسیب به رشته های عصبی
۵-خوابیدن بر فرش نرم و گرم ,چاق کننده است
۵-خواب در نور مستقیم و شدید آفتاب باعث افزایش صفرا و صعود بخارات به مغز و سردرد
۹-خوابیدن در نور ماه , گردش خون بهتر در مغز و پوست و مفید
۱۰-خوابیدن در آفتاب و سایه(نامساوی روی بدن بیافتد) منع شده