وبسایت حکیم دانا

ماساژ ایرانی اسلامی ترکیبی از همه ماساژها

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ماساژ ایرانی اسلامی ترکیبی از همه ماساژها

ماساژ ایرانی ترکیبی از همه ماساژ‌ها است که به وسیله دست و پا و به منظور رفع گره‌های عصبی، عضلانی و رسیدن به آرامش بدن انجام می‌گیرد.
در این نوع از ماساژ، ماساژدهنده با ارائه حرکات موجی، نوسانی و ریتمیک که با توجه به نحوه عملکرد شعور سلولی و بخش لیمبیک مغز، بر سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثر گذاشته و به این طریق برای افزایش آرامش بدنی و درمان برخی از اختلال‌ها و بیماری‌ها از این روش طبیعی استفاده می‌کند.