وبسایت حکیم دانا

موارد حجامت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

موارد حجامت

نوع اول: حجامت تبيغ (غلبه خون) در هر شرایط و زمانی اجرا می‌شود؛
نوع دوم: حجامت داء (درمانی) با تشخیص طبیب در مواضع و زمان‌های خاص صورت می‌پذیرد؛
نوع سوم: حجامت وقایه (بهداشت و پیشگیری).