وبسایت حکیم دانا

مواضع حجامت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مواضع حجامت

حجامت نافعه یا کاهل یا عام (بین کتفین)؛
حجامت مغیثه (نجات بخش) یک وجب بالاتر از بینی یا پیشانی (سر)؛
حجامت منقذه (رهاکننده) ساکرال، چهار بند؛
حجامت ساقین (پشت ساقین پا)؛
حجامت نقره (گودی پشت گردن)؛
حجامت موضعی؛
حجامت بین عرقوب (پینه پشت پا) و کعب (محل تلاقی استخوان‌ها) چپ و راست پایین پا، عقبیک و رجلین (حجامت‌های مربوط به پا) قدمین؛
حجامت اخدعئین (دو طرف گردن) در طبّ سنتی دو کتف را گفته‌اند.
حجامت تحت الذقن (زیر چانه)؛
حجامت کفین (کف پا)؛
حجامت معینه (ورکین) ستون فقرات؛
حجامت قمحدونه (پشت سر) محل قرار گرفتن در زمین هنگام خواب؛
حجامت قفا (پشت گردن).