وبسایت حکیم دانا

مسلمانان هوشیار باشید

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مسلمانان هوشیار باشید

مسلمانان باز هم عقب افتادید
اروپا داروهای شیمیایی را در سطل آشغال ریخته و داروهای گیاهی را با طلا میخرد ، شما طلاهایتان را میفروشید و داروهای شیمایی میخرید و داروهای گیاهی را زیر پا لگد میکنید و به گاو و گوسفند میدهید !

امام صادق علیه السلام میفرمایند گیاهان دارویی برای داروهای انسان آفریده شده و انسان موظف شده که آن را بچیند و در هم آمیزد و بسازد .

میبینید امام نفرموده خاک یا معادن یا مواد شیمیایی برای داروهای انسان خلق شده با اینکه امام صادق علیه السلام پدر علم شیمی بوده است .