وبسایت حکیم دانا

مسواک پلاستیکی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

⚠️ مسواک پلاستیکی

⛔️ با پلاستیک مسواک نزنید زیرا باعث خرابی دندان ها میشود و از مسواک زدن با نی ، چوب انار و چوب گل نیز بپرهیزید که سبب وبای دندانها میشود.

سفارش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را گوش کنید و با چوب اراک ، چوب پیامبر مسواک بزنید یا به پیامبران الهی اقتدا کنید و از چوب زیتون استفاده نمایید .

⛔️ هرگز از مسواک پلاستیکی و خلال پلاستیکی استفاده ننمائید و دندانهایتان را بیهوده خراب نکنید .

دندانهای سالم با استفاده از چوب اراک و چوب خلال میسر میگردد .
زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند هر کس از این دو چوب استفاده کند ایمن از امور کندن دندان میشود یعنی از کل ابزار دندان پزشکان ایمن میشود و به آنها نیاز نخواهد داشت .